Aneta Kistowska Łastowska

Komornik sądowy - Nakło nad Notecią

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska-Łastowska

ul. Kościelna 8

89-100 Nakło nad Notecią

Tel: (52) 321 12 25

Kom: 661037301

Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński

e-mail: iod.naklo.001@komornik.pl

I. Dłużnik

Kancelaria Komornicza w Nakle nad Notecią, ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią, informuje, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji.Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc.“

§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

§ 2. Przepisy art. 913 kpc zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku § 1, art. 916 kpc środki przymusu w razie niewykonania przez dłużnika obowiązków związanych z ujawnieniem majątku, art. 917 kpc skutki zastosowania wobec dłużnika środków przymusu w razie niewykonania obowiązków związanych z ujawnieniem majątku, art. 918.1 kpc obowiązek złożenia przez dłużnika nowego wykazu i przyrzeczenia,art.919 kpc przedstawiciel ustawowy osoby bez zdolności procesowej oraz art.1053 kpc zamiana grzywny na areszt § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika”.

Administratorem danych osobowych, jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska-Łastowska, zwany dalej Administratorem.Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc. Podstawa prawna od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019 roku jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami o biurowości w zakresie określonych przepisów obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Przetwarzane dane osobowe to dane zwykłe; czyli przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), a także dane dot. składników majątku; jak również szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Administrator nie przetwarza szczególnych danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne czy dane genetyczne lub biometryczne.

Powyższe dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Źródłem Pani /Pana danych osobowych jest wierzyciel oraz instytucje wskazane w art. 761 kpc.§ 1. kpc.:“Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji”.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych zwanej dalej Ustawą zgodnie z ww. aktami prawnymi.

III.  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1.Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art.6 lit. c),e),f) RODO“

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…)

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (…)

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

2. Dane są przetwarzane jedynie w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane są jedynie czynności niezbędne do przeprowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w danych osobowych, niezwłocznie podejmowane są czynności mające na celu ich poprawną weryfikację.

5. Zebrane w trakcie postępowania dane przechowywane są zgodnie z regulacjami art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011r.w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

6. Odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych w kancelarii zapewnia stosowanie ww. przepisów prawnych oraz obowiązująca w kancelarii Polityka danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

7. Administrator jest zobowiązany do wykazania przestrzegania wskazanych powyżej przepisów, na żądanie wyznaczonych do tego organów.

IV.  Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym podwykonawcom oraz innym niezależnym odbiorcom:wierzycielom, pełnomocnikom stron i uczestnikom postępowania, trzeciodłużnikom zajętych wierzytelności ( zakładowi pracy, stronie umowy cywilnoprawnej, płatnikowi świadczenia emerytalnego, rentowego, alimentacyjnego, bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym), kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc., nieokreślonym odbiorcom obwieszczeń publicznych np. o licytacjach nieruchomości, uczestnikom licytacji publicznych ( licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności), podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości, świadkom czynności egzekucyjnych, administratorom systemów komputerowych, dostawcom usług hostingowych, pracownikom biura rachunkowego, dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych, usługodawcom świadczącym usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 lat ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

VII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, zgodnie z art.16 RODO,

c) prawo do żądania usunięcia danych. Jednakże w związku z faktem, iż Administrator przetwarza dane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w oparciu o art. 17 ust 3 lit b) i e) RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzane dane są nieprawidłowe lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania., zgodnie z art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art.21 RODO,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

g) Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowania.Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art.20 ust.3 RODO“

3. (…)Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi”.

W celu wykonania swoich praw należy:

  • skierować żądanie pod adres e-mail:komornik@kistowska.pl
  • złożyć żądanie osobiście lub przesłać na adres: ul. Kościelna 889-100 Nakło nad Notecią

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości osoby składającej żądanie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH BĘDĄ UDZIELANE INDYWIDUALNIE NA WYRAŹNIE ŻĄDANIE OSOBY KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ, w oparciu o art. 14 ust 5 lit. b) i c) RODO

Godziny pracy kancelarii

poniedziałek, czwartek – 8:00 – 16:00

wtorek – 8:00 – 17:30

piątek – 8:00 – 14:00

Godziny przyjęć interesantów

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godz. od 9:00 do 17:00

ORAZ W KAŻDY INNY DZIEŃ JEŻELI ZACHODZI UZASADNIONA POTRZEBA, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Adres kancelarii

ul. Kościelna 8

89-100 Nakło nad Notecią

(budynek „POLAM”, wejście boczne od strony parkingu, piętro I)

Dane kontaktowe

kom. 661-037-301

tel. (52) 321-12-25

e-mail: komornik@kistowska.pl

Numer konta bankowego

BNP Paribas 08 1600 1185 1867 0143 5000 0001

to top button